Komunidade 9.994 iha Hatolia Seidauk Simu Cesta Bázika

Komunidade balun ne'ebe simu hela ai-han Cesta Bazika iha Munisipiu Ermera. Foto Tempo Timor

Tempotimor (Ermera)-Tuir Administradór Postu Hatolia, Fernando Soares katak, to’o agora komunidade rihun 9.994 iha postu Hatolia seidauk hetan ai-han Cesta Bázika ne’ebé governu promete, tamba ne’e husu ba governu atu aselera kontratu ho kompañia sira.

“Ha’u hakarak husu ba governu tenki aselara lalais kontratu ho kompañia ne’ebé responsavel ba fornese ai-han, nune’e ami-nia komunidade mós bele benefisia hotu, tamba sira mós iha direitu hanesan suku seluk,” dehan Ferando ba www.tempotimor.com liuhusi via telefone, Kinta (17/06).

Read More

Ba asuntu ne’e, komunidade Joanico Trindade husi suku  Asulau Sare senti triste tebes, tamba to’o agora sedauk hetan ai-han husi governu liuhusi programa Cesta Bázika.

“Ha’u triste tanba komunidade husi suku seluk hetan ona ai-han Cesta Bázika, maibé ami to’o agora sedauk hetan, ami mós iha direitu hotu ba ai-han ne’ebé governu oferese. Tanba ne’e husu ba autoridade lokál sira tenki esforsu hodi hato’o bebeik ba governu, nune’e bele faselita lalais ai-han mai ami komunidade sira,” tenik Joanico.

Enkuantu suku sira ne’ebé hola parte ba postu Hatolia mak seidauk simu ai-han Cesta Bázika ne’e mak hanesan suku Asulau Sare, Samara, Limea Kraik no Fatubesi. Alende ne’e postu Hatolia kompostu suku 13, aldeia 78 totál populasaun rihun 43.438.(*)

Related posts