Komunidade Talimoro Hahú Hamlaha ba Aihan Sesta Bázika

Komunidade balun ne'ebe simu hela ai-han Cesta Bazika iha Munisipiu Ermera. Foto Tempo Timor

Tempotimor (Ermera)-Komunidade iha Suku Talimoro, Postu administrativu Ermera Vila, no Munisìpiu Ermera halerik ba hamlaha tamba hein ai-han cesta bazìka ne’ebè to’o agora la mosu.

Komunidade, Lucas Soares senti triste tanba to’o agora seidauk simu, ai-han Cesta Bázika, tanbà ne’e, komunidade sira komesa hamlaha, nune’e husu ba governu atu tau atensaun.

“Ha’u husu ba governu favor haruka kompañia ne’ebé fornese ai-han tenki fornese lalais tamba ami hamlaha ona no Kompañia mak lakohi fahe ai-han, governu buka kompañia seluk hodi troka, maibé demora ba bebeik di’ak liu ha’u husu governu fahe osan,” dehan komunidade Lucas ba www.tempotimor.com iha Talimoro, Kinta (22/4).

Nune’e, Xefe suku Talimoro, Luis dos Santos mos, rekoñese katak, iha komunidade balu sente hamlaha, tanba relasiona ho Covid-19 inklui Serka Sanitaria.

“To’o agora autoridade sira mós la simu informasaun husi nasionál kona-ba oinsà distribuisaun cesta bázika, maibè komunidade nafatin hato’o no husu bainhira mak simu ai-han refere. Tanbà ne’e, administradór postu inklui suku mós seidauk simu imformasaun loloos kona ba kompañia ida ne’ebé mak distribui ai-han,” dehan Nia.

Nia mós rekomenda ba governu liuhusi ministériu sira ne’ebé responsavél ba Cesta Bázika atu aselera distribuisaun aihan cesta bázika sira.

“Ha’u rekomenda ba parte relevante tenki haree lalais asuntu ne’e, tanba komunidade kada loron hato’o hela de’it, tanba direitu komunidade nian atu hetan ai-han ne’ebè governu promete,”tenik nia

Suku Talimoro kompostu husi aldeia lima mak hanesa Bura, Liberti, Lima mesak, Nunusua no Moris foun ne’ebé ho totál popasaun hamutuk trihun 4.300.(*)

Related posts