Sadik Malu Jentel, Na’in-2 Ran Fakar no Uma Rua Hetan Estragus iha Ermera

Joven ida ne'ebe kanek no sasan hanesan kadeira ne'ebe rahu, tanba kauza husi konfrontu iha Postu Hatulia B, Munisipiu Ermera. Foto Suplay

Tempotimor (Ermera)- Joven na’in rua sadik malu atu jentel maka hamosu konfrontu entre joven sira iha Suku Mau-ubo Postu administrativu Hatolia B, ne’ebé akontese iha tersa (10/5) no rezulta joven na’in rua kanek no uma rua hetan estragus.

Tuir xefe suku Mau’ubu, Domingos Noronha katak, akontesementu ne’ebé rezulta joven na’in rua kanek no uma rua hetan estragus ne’e individu la’ós organizasaun eis arte marsiál.

“Kronolójia loloos ba akontesentu ne’e individu ho inisiál GSC husi suku Lisapat  iha 10/05 ne’e hodi nia ferik oan mai iha klínika saùde komunitariu Mau-ubo atu konsulta, maibé atu fila ba uma mak individu ho inisial JC husu iha dalan katak ita boot mak semana liubá tebe ha’u-nia motor? no nia kontinua husu jentel ho GSC. Maibé  GSC hatan ba JC katak, dadaun ne’e ita rua labele jentel tanba ha’u sei hodi ferik-oan ba uma depois mak jentel, maibé liu tiha oras balu GSC halibur nia grupu hodi mai halo konfruntu no tuda malu ho JC iha suku Mau-ubo, nune’e ne’e rezulta uma ida hetan estragus totál no ida estragus naton no GSC hetan pankada husi fatuk hodi rezulta kanek iha ulun no JC kanek iha liman to’o naksala,”  esplika xefe suku Mau-ubo Domingos ba www.tempotimor.com iha Mau-ubo, Kinta (13/5).

Nia afirma, hafoin mosu konfrontu ne’e suspetu na’in hitu aprezenta aan ona ba autoridade lokál no PNTL hodi tuir prosesu, maibè suspeitu balu sedauk bele aprezenta aan, nune’e parte seguransa kontinua buka tuir suspeitu sira ne’ebé lakohi koopera.

Iha fatin hanesan komunidade Joana Mendonça husi suku Mau-ubo husu ba Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) Munisípiu Ermera atu kaptura suspeitu sira ne’ebé subar aan.

“Tanba ameasa no halo komunidade sira tauk, entaun autoridade lokál no seguransa sira tenki esforsu hodi rezolve lalais problema ne’e, se la rezolve mak difikulta ba komunidade sira hosi labele movimentu ba mai,” dehan Joana.

Enkuantu suspeitu na’in rua ne’ebé hetan pankada no kanek ne’e ida JC fila ona ba uma maibé suspeitu GSC kontinua halo tratamentu saúde iha klínika komunitáriu Mau-ubo tanba kondisaun kanek iha ulun grave oitoan.(*)

Related posts