PR Lú Olo “Gaba” Eskola Sekundáriu Jerál Mau-Kruma

Estudante hamutuk ho hanorin nain sira iha eskola ida iha Gleno simu PR iha sira nia fatin iha Gleno (18/11)

Tempotimor (Ermera)- Prezidente Repúblika (PR) Francisco Guterres Lú Olo espressa sentimentu kontente no “gaba” Eskola Sekundáriu Jerál Hèlio Sanches Pina Mau-Kruma Gleno, munsípiu Ermera.

Espresaun sentimentu kontente no apresiasaun “gaba” husi PR Lú Olo nian ne’e, iha ámbitu vizita traballu ba munisipiu Ermera liuliu iha observasaun direta ba eskola ne’e.

Read More

“Ha’u hakarak hateten katak, eskola ne’e tama ona ba responsablidade Ministériu Edukasaun Juventude Desportu. Tanba estudante hira ona mak remata ona husi eskola ne’e, no balun sai ona ba rai liur, hanesan Filipina no fatin seluk. Ha’u rona katak, balun mós iha aproveitamentu iha universidade, signifika eskola ida ne’e mós hatudu nia kualidade ida ne’ebé bele sai di’ak ba ita-nia oan sira,” PR Lú Olo gaba.

Aproveita oportunidade ida ne’e, PR Lú Olo fó korajen ba estudante sira atu estuda halo didi’ak tanba eskola Mau-Kruma tama ona ba responsabilidade estadu nian.

Xefe estadu ne’e mós kongratula manorin sira iha eskola Mau-Kruma, tanba ho kbi’it oitoan, maibé ho vontade boot hodi harii eskola ne’e husi ki’ik to’o ohin loron.

Nia informa katak, oitavu governu ne’ebé lidera husi Primeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak sei tau atensaun boot liu ba edukasaun, saúde no agrikultura inklui asuntu ne’ebé liga direita ho povu nia moris, aposta liu iha kualidade edukasaun ne’ebé aas, di’ak no matenek liután, nune’e tama iha mundu teknolojia ho siénsia foun.

Iha vizita n’e, PR Lú Olo mós kuda hela sabraka ida iha área eskola nian, ne’ebé sai motivasaun ida ba estudante sira.

“Ha’u kuda hela sabraka ida iha eskola ne’e no se mak kuda sabraka sei han sabraka. Tanba ne’e mak PR hamutuk ho Ministru Edukasaun Armindo Maia sai testamuña katak, sabraka ne’ebé PR kuda sei fó fuan ba oan sira ne’ebé estuda iha eskola ne’e,” PR Lú Olo hatete iha nia diskursu perante estudante iha eskola Mau-Kruma Poetete, Kuarta (18/11).

Xefe estadu ne’e hameno katak, sabraka ne’ebé PR kuda sei fó fuan ne’ebé midar, maibé presiza mós rai na’in sira rega nafatin no tau adubu nafatin atu nune’e sai sabraka ne’ebé kualidade.

PR Lú Olo mós sente haksolok iha vizita ne’e, no enkoraja nafatin estudante sira atu forma aan sai kualidade hodi sai aliserse ba nasaun Timor-Leste iha futuru. (*)

Related posts