Komunidade Railaku-Leten Husu Governu Harii Eskola Sekundáriu

Xefe suku Railaku-leten Victor Boavida Soares tara hela tais ba Prezidente Autoriedade Munisípiu Ermera (PAME) Eujebio Salsinha iha administrasaun munisípiu Ermera. Kuarta (21/07). Foto Supply

Tempotimor (Ermera)-Komunidade iha suku Railaku-leten, postu administrativu Railaku, munisípiu Ermera husu governu liu-liu Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) atu harii eskola sekundáriu.

Tuir xefi suku Railaku-leten, Victor Boavida Soares hatete, komunidade iha Railaku-leten la asesu ba eskola sekundáriu, entaun difikulta ba estudante ne’ebé remata estudu iha nivel pre-sekundáriu atu asesu ba eskola sekundária.

Read More

“Ha’u senti triste tanba iha estudante balu labele kontinua estudu, entaun ba futuru suku ne’e menus rekursu umanu, tanba sa mak la kontinua? tanba eskola sekundária iha hotu postu. Oinsá mak sira bele asesu ho distánsia ne’ebé dook tebes,” dehan xefe suku Victor ba www.tempotimor.com iha Gleno, Kuarta (21/07).

Autoriedade lokál ne’e mós dehan, ministériu edukasaun presiza konsidera ba proposta ne’ebé husi suku Railaku-leten hato’o ona iha tinan kotuk, kona-ba atu harii eskola sekundária iha suku refere inklui suku seluk tan.

“Am iha suku lima mak prekupa tebes ba asuntu ne’e, hanesan suku Railaku-leten, Railaku-kraik, Samalete, Delexu no Taraxu, tanba iha tinan kotuk ami enkontru hodi husu ba governu, maibé to’o agora seidauk iha resposta,” nia dehan.

Enkuantu suku Railaku-leten kompostu husi aldeia Manufonahei, Trilesu, Daurema, Koilhunamo no Truleru ne’ebé ho totál populasaun rihun 2.023 no xefi familia 305.(*)

Related posts