Valoriza Heroi, Joventude Aifu Anan Desidi Limpeza iha Monumentu 1 Setembru

Joventude husi bairo Aifu inkliu inan ho aman sira ne'ebe halo hela limpeza iha aredores Monumentu 1 Setembru Aifu, kinta (20/05). Foto Suplay

Tempotimor (Ermera)- Reprezenta joventude husi bairo Aifu, Aldeia Taklela, Suku Poetete, Postu-administrativu Ermera Vila, Munisipiu Ermera, Danilo Alves hatete, presiza valoriza duni heroi sira ne’ebe luta ba libertasaun patria no povu Timor-Leste, tanba ho sira nia sakrifisiu mak ohin loron nasaun bele livre.

Ho sentimentu nasionalizmu ne’e maka, joventude husi bairo Aifu inkliu inan no aman sira ho inisiativa organiza malu hodi halo limpeza jeral iha aredores monomentu 1 setembru Aifu, iha loron 20 fulan-maiu tinan 2021, ne’ebe selebra aniversáriu restaurasaun independennsia Timor-Leste nian ba dala 19.

Read More

Atividade limpeza ne’e, hamos duut no fase monumentu Aifu ne’ebé nakonu ho foer.

“Inisiativa organiza limpeza jeral iha monumentu Aifu mai husi ami joven sira nia hanoin bainhira ami tur hamutuk fo idea ba malu relasiona ho komemorasaun restaurasaun independensia ba dala 19 saida mak ami atu halo, husi opiniaun kolektivu ami observa no haree direitamente Monumentu Aifu nakonu ho du’ut, entaun liuhusi hanoin koletivu desidi hodi halo limpeza jeral iha monomentu refere”, Dehan Danilo iha aredores monumentu Aifu, kinta (20/05).

Nune’e, husu mos ba entidades hotu-hotu atu valoriza no tau atensaun, tanba monomentu refere reprezenta heroi sira ne’ebe sakrifika an luta hodi liberta patria no povu Timor-Leste.

“Preziza valoriza husi entidades hotu liliu veteranu sira, atu halo manutensaun hodi koidadu fatin refere, maibe la akontese, tanba ne’e iha selebrasaun aniversáriu restaurasaun independensia ba dala 19 ita hanoin hikas sira nia luta no sakrifika an ba libertasaun patria no povo, inklui motto monumentu Aifu nian ne’ebé iha dehan, ami nia mate sai historia ba imi nia moris”, Dehan nia

Durante hala’o limpeza jeral ne’e, laiha fundu maibe hetan apoiu no kontribuisaun husi inan no aman sira hanesan uma kain ida kontribui minimal $1.00 maximal $5.00 dolar hodi sosa bee no alimentasaun balun hodi augenta to’o konsege hamos tiha aredores monomentu Aifu. (*)

Related posts