Deskonfia Prizoneiru Foun Lori Covid-19 ba Prizaun Gleno

Diretór Establesimentu Prizaun Gleno, Nito dos Santos hetan swab husi ekipa saude iha prizaun Gleno. Kinta (08/07). Foto Tempo Timor

Tempotimor (Ermera)-Tuir diretór establesimentu prizaun, Gleno Nito dos Santos katak, prizoneiru na’in 57 inklui guarda prizoneiru na’in rua ne’ebé pozitivu ona Covid-19, deskonfia transmisaun mai husi prizoneiru foun ne’ebé mai husi Dili.

“Situasaun ne’ebé ami hasoru mak prizoneiru foun sira, tamba iha fulan abril ami hetan transferénsia prizoneiru 18 mai husi Becora no iha maiu mós kontinua na’in tolu, tamba ne’e ami la’ós médiku atu hatene moras ne’e mai husi ne’ebé,  maibé bele deskonfia mai husi ema foun sira, tamba bainhira  ami-nia ema hala’o swab iha 28 maiu resultadu negativu hotu,” dehan Diretór ne’e ba www.tempotimor.com iha knaar fatin, Kinta (08/07).

Read More

Fontes ne’e subliña, prizoneiru sira ne’ebé hetan infesaun husi Covid-19, parte saúde kontinua fó asisténsia no tratamentu saúde  tuir protokolu saúde mundiál nian.

Alende ne’e, Diretór Saúde Munisípiu Ermera (DSME), António de Deus Fatima dehan, ekipa saúde kontinua fó tratamentu ba pasiénte Covid-19 iha prizaun Gleno tuir padraun OMS no MS nian, nune’e virus refere labele iha tan transmisaun.

“Tuir lei prizoneiru sira labele mai iha sala izolamentu ne’ebé iha, maibé ita presiza kria kondisaun iha prizaun laran nune’e sira bele auto izolamentu no ekipa saúde kontinua kontrola sira tuir orariu ne’ebé iha,” nia tenik.

Enkuantu totál prizoneiru iha Gleno hamutuk 113, ne’ebé na’in 57 mak afetadu ona. Nune’e pasiente Covid-19 iha munisípiu Ermera ne’ebé kontinua ativu iha izolamentu no auto-izolamentu hamutuk 64, tanba kompostu husi prizoneiru na’in 57 no komunidade baibain na’in hitu.(*)

Related posts