Komunidade Fatukeru Halerik ba Be Moos

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, to'o iha Gleno no simu husi autoridade no komunidade sira iha Ponte entrada ba kapital municipiu Ermera, Kuarta (18/11)
Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, to'o iha Gleno no simu husi autoridade no komunidade sira iha Ponte entrada ba kapital municipiu Ermera, Kuarta (18/11). Foto Tempo Timor

Tempotimor (Gleno) – Komunidade iha suku Fatukeru postu administrativu Railaku munisipiu Ermera halerik ba bee moos, hafoin mosu bailoron naruk iha tinan hirak ikus ne’e.

Xefe suku Fatukeru Ricardo Madeira Soares hateten, iha tempu udan, bee iha, maibé kuandu tama bailoron naruk, komunidade preokupa liu mak bee moos.

Read More

“Durante ne’e preokupasaun ne’ebé ita-nia komunidade suku Fatukeru infrenta maka bee moos,” Xefe Suku ne’e hateten ba jornalista hafoin Prezidente Repúblika (PR) Francisco Guterres Lú Olo no espoza Cidália Mouzinho hala’o vizita traballu ba munisípiu Ermera inklui suku Fatukeru, Kuarta (18/11).

Nia haktuir, ema hotu-hotu uza bee posu, tanba ne’e bele karik governu da-ualu rezolve problema ne’ebé povu enfrenta.

“Se bele karik governu da-ualu ne’ebé ukun husi Primeiru Ministru Taur Matan Ruak bele buka meius oinsá atu bele bomba bee moos iha mota sae mai komunidade,” nia husu.

Kona-ba nia hateten, suku Fatukeru ne’e estrada di’ak hotu, no komunidade asesu hotu ba eletrisidade, falta bee moos, tanba ne’e autoridade lokál haruka ona proposta ba governu municipal, maibé to’o agora orsamentu seidauk iha.

“Ita sei uza hela orsamentu duadésimu, ne’e duni programa ne’e sei halo nei-neik ba maka la’o,” nia rasik responde ninia preokupasaun.

Entretantu suku Fatukeru kompostu husi aldeia Katarehu no Palemanu ne’ebé ho nia populasaun hamutuk 2.707.(*)

Related posts