2021, MOP sei Reabilita Estrada Ermera Liu Kilómetru 60

Tempotimor (Gleno)-Ministru Obras Públika (MOP) Salvadór Pires iha ona polítika hodi halo reabilitasaun ba estrada sira iha munisípiu Ermera liu-liu iha área rurál sira, liu kilómetru neen nulu (60) iha tinan 2021.

Salvadór Pires hateten, planu reabilitasaun estrada iha Ermera ne’e tama iha planu nasionál ba reabilitasaun Estrada iha teritóriu nasionál, ne’ebé kuaze kilómetru 300 resin iha planu prioridade ba tinan 2021.

Read More

“Kona-ba estrada husi Seloi Aileu mai Gleno ita halo estudu hela, ne’ebé iha tinan oin ita sei halo reabilitasaun. Maibé, reabilitasaun ba estrada iha teritóriu nasionál kuaze 300 kilomentru, no Ermera rasik iha kilometru 26, iha mós manutensaun ne’ebé kuaze kilometru 30. Entaun, kuaze kilómetru 60 ne’e iha 2021,” Salvadór Pires hateten lia hirak ne’e iha salaun parokial Gleno, Kinta (19/11).

Iha fatin hanesan Prezidente Autoriedade Munisípiu Ermera, José Martinho dos Santos hateten, estrada husi kapitál mai to’o Gleno di’ak, maibé husi Gleno ba postu seluk ladún di’ak.

“Estrada husi Gleno ba postu administrativu Atsabe, Letefoho, Hatolia no Ermera vila to’o Fatubesi, balun iha hela faze konstrusaun, balun sei aat hela no barak liu mak iha suku sira. Tanba dalan ba iha ne’ebá ne’e estadu seidauk iha rekursu naton atu rezolve,” nia hateten.

Alende ne’e, xefe suku Dukurai Rafael Soares hateten, iha suku Dukurai rasik estrada ladi’ak.

“Iha ha’u-nia suku rasik iha aldeia 13, maibé estrada ba iha ami-nia suku rasik iha kilometru 18, ladi’ak. Kona-ba eletrisidade mós iha aldeia hitu seidauk asesu, nomós bee-moos ne’ebé povu husi suku ne’ebá seidauk asesu,” autoridade lokál ne’e halerik.(*)

Related posts