Komunidade Tokoluli Simu Ona Cesta Bázika

Komunidade balun ne'ebe simu hela ai-han Cesta Bazika iha Munisipiu Ermera. Foto Tempo Timor

Tempotimor (Ermera)-Maske komunidade Tokoluli husi postu administrativu Railaku munisípiu Ermera durante ne’e la konsege simu aihan governu nian liuhusi programa Cesta Bázika, maibé ohin komunidade Tokoluli hahú simu ona sasan sesta bázika.

Tuir xefe suku Tokoluli, Leonel de Jesus Babo katak, komunidade iha suku Tokoluli komesa simu ona sasan sesta báziku ne’ebè ne’ebé distribui husi kompaña Hullino Rovel Unip, Lda.

“Ohin komunidade husi aldeia Kaesahe mak bele simu uluk ai-han sesta bazika ne’ebé kompañia fornese, maibè xefe familia hamtuk iha atus 667 mak agora daudaun simu ai-han ne’ebé prepara husi kompaña,” dehan xefe suku ne’e ba www.tempotimor.com iha sede suku Tokoluli, Tersa (20/4).

Nia reforsa, ai-han ne’ebé kompañia fornese ba komunidade sira, tuir estandar governu nian, també ne’e, komunidade sira senti kontente bele hetan ai-han sura hamutuk to’o dollar $50 ne’ebé governu rekomenda.

Iha fatin hanesan komunidade Calistro Soares afirma, senti kontenti tamba konsege simu ona sesta bazika ne’ebé durante ne’e ami he’in.

“Ha’u agradese ba governu liliu ba Avo Primeru Ministru nia polítika, tamba bele tulun ona ami povu sira liuhusi programa fahe ai-han mai ami, nune’e bele han ba loron balu nian,” dehan nia.

Benefisiáriu ne’e mós rekomenda ba governu katak, kada fulan kontinua fahe hahan ba komunidade sira, nune’e governu bele aplika estadu emerjénsia to’o tinan ida ka rua mós laiha problema.

“Husu ba governu tenki muda sistema EE nian, bainhira aplika EE no SS fulan ida, remata tenki fahe kedas sesta bázika labele demora kleur. Ami povu importante kada fulan simu hahan, governu aplika EE tinan 1 ka 2 mós ami prontu halo tuir,” dehan Calistro.

Entretantu suku Tokoluli kompostu husi Aldeia tolu mak Kaesahe, Marobo no Tahabati ho tòtal populasaus rihun 1.864, maibé komunidade ne’ebé simu.ona sesta bázika mak husi aldeia Kaesahe.(*)

Related posts